The Firewalkers (filipino)

Published: 2021-06-29 06:54:50
essay essay

Category: Book Reports

Type of paper: Essay

This essay has been submitted by a student. This is not an example of the work written by our professional essay writers.

Hey! We can write a custom essay for you.

All possible types of assignments. Written by academics

GET MY ESSAY
Nakatayo pagkatapos ng Philippine-Amerikano na Digmaan, ang Erwin Castillo ng Ang Firewalkers bumabasa ng part-alamat, part-Philippine history aralin. Ito hovers sa mga gilid ng mahiko realismo at pantasya ngunit sa ilalim ng lyricism ay isang malubhang pampulitika thread. Ang partikular na edisyon na ito ay aktwal na binubuo ng dalawang mga kuwento: ang kinikilala trabaho at ng isang mas maikling kuwento na tinatawag Ang Watch ng La Diane. Ano intrigues ako tungkol sa parehong ay kung paano sila ay may mga ugat sa dalawang magkaibang milieux ngunit nagawa upang pukawin ang parehong mga probing katanungan sa Filipino sa pagkakakilanlan.

Nagkaroon ng isang matalim na kamalayan ng pagtatakda ng (isang maliit na bayan na tinatawag na ang Lakambaga sa Cavite) sa Ang Firewalkers, kung saan ang pulis sarhento Gabriel Diego - palaging-refer sa sa kuwento ng kanyang buong pangalan - nahahanap ang kanyang sarili sa gitna ng Amerikanong hukbo at Philippine revolutionaries . Mayroong maraming makulay na character na sayaw in at out ng kuwento - isang koboy na pinangalanang Apache Kid at ang kanyang tigreng; isang naglalakbay na aktor at ang kanyang gaganapin katubusan sa pamamagitan ng mga guerillas, kahit na isang tao na maaaring gumawa ng usok mula sa kanyang mga daliri - pa sa ito karaniwang maligaya tokata ng Pinoy, ito ay hindi mahirap upang subaybayan ng Gabriel Diego. Siya ay nananatiling sa labas ng parehong partido: tratuhin tulad ng isang tagasunod sa pamamagitan ng kanyang mga kolonyal superiors habang ang mga revolutionaries, na humantong sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamag-anak, mukhang gusto maliit na gawin sa kanya. Ngunit bilang pulis sarhento, siya ay mahalaga sa kanila, lalo na kapag ang isang madilim at mystical hayop ay ang maluwag.

Warning! This essay is not original. Get 100% unique essay within 45 seconds!

GET UNIQUE ESSAY

We can write your paper just for 11.99$

i want to copy...

This essay has been submitted by a student and contain not unique content

People also read