Swot Analysis - Oil and Gas

Published: 2021-06-29 06:58:04
essay essay

Category: Business

Type of paper: Essay

This essay has been submitted by a student. This is not an example of the work written by our professional essay writers.

Hey! We can write a custom essay for you.

All possible types of assignments. Written by academics

GET MY ESSAY
DRB-HICOMLATAR BELAKANGDRB-HICOM Berhad adalah sebuah konglomerat terkemuka di Malaysia terlibat terutamanya dalam automotif, perkhidmatan dan hartanah, aset dan perniagaan pembinaan. Pegangan Kumpulan termasuk ikon negara seperti PROTON Holdings Berhad ("PROTON") dan Pos Malaysia Berhad ("Pos Malaysia"), serta Composites Technology Research Malaysia ("CTRM"), yang memainkan peranan penting dalam bekalan global rantaian bahagian penerbangan. Mengenai hartanah, aset dan sektor pembinaan, DRB-HICOM adalah pemaju yang jenama berprestij Glenmarie yang telah menjadi sinonim dengan kemewahan dan kualiti di negara ini.Penggabungan antara Heavy Industries Corporation of Malaysia Berhad ("HICOM") dan Diversified Resources Berhad ("DRB") pada tahun 2000, DRB-HICOM secara aktif telah mengembangkan portfolionya dalam memastikan strategi mereka untuk mewujudkan rantaian nilai akhir-ke-akhir untuk perniagaan utamanya. Ia juga telah memulakan rasionalisasi dalam merancang untuk melupuskan aset bukan teras bagi mewujudkan penggunaan sumber yang lebih cekap pembangunannya.DRB-HICOM juga berjaya memegang beberapa perjanjian konsesi dengan kerajaan persekutuan dan negeri di Malaysia bagi menyediakan perkhidmatan pelupusan sisa dan juga untuk menyediakan pemeriksaan kenderaan komersial. Pada masa yang sama, DRB-HICOM adalah kontraktor pertahanan utama bagi negara ini yang terlibat dalam pembangunan, pemasangan dan pengedaran kenderaan tentera untuk Angkatan Tentera Malaysia.Pengambilalihan PROTON pada tahun 2012 semasa pembangunan ekosistem automotif yang lengkap yang terdiri daripada reka bentuk kenderaan dan pembangunan, komponen pembuatan, pemasangan, pemeriksaan dan pengagihan kepada jualan dan perkhidmatan selepas jualan, bermakna bahawa DRB-HICOM kini mempunyai perniagaan automotif yang paling komprehensif dalam negara.Lanjutan dari itu, DRB-HICOM telah menandatangani memorandum persefahaman dan memperolehi lesen perjanjian dengan Negara Jepun bagi pengeluaran kereta Suzuki pada bulan Jun 2015 di mana ia akan memberi akses kepada PROTON untuk meneroka penambahbaikan dan kecekapan kos untuk model kereta masa depan. Selain kereta tempatan, DRB-HICOM juga terlibat dalam memasang dan mengedar jenama global yang lain seperti Audi, Honda, Isuzu, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Suzuki dan Volkswagen.Rantaian bekalan automotif ini terus disokong oleh perolehan francais Malaysia AVIS di pada tahun 2012, dan seterusnya menambah dimensi baru kepada Kumpulan perniagaan berkaitan automotif. AVIS meruakan jenama dunia bagi perniagaan kereta sewa dan ia merupakan satu langkah yang perlu bagi menjana sinergi aset DRB-HICOM dalam ekosistem sector automotif yang sedia ada.DRB-HICOM juga terlibat dalam pemasangan dan pengedaran motosikal, komersil dan kenderaan custom. Di dalam tahun kewangan berakhir pada 31 Mac 2014, DRB-HICOM tealah menandatangani perjanjian kerjasama India TATA Motors Ltd untuk meningkatkan pemasangan dan keupayaan pengedaran kenderaan komersilnya. Kolej Automotif Antarabangsa ("ICAM"), adalah salah satu daripada beberapa kolej di Asia memberi tumpuan semata-mata kepada industri automotif dan DRB-HICOM merupakan pemilik dan pengurus kepada kolej tersebut. ICAM kini sedang mencari status universiti dan memulakan kerjasama dengan institusi pengajian tinggi asing termasuk UK Liverpool John Moores University dan University of Warwick, serta Chartered Institute of Logistics and Transport UK ("CILT"), Teknologi British dan Majlis Pendidikan ("BTEC") dan mengadakan kerjasama dengan institusi tempatan seperti Universiti Multimedia, Universiti Malaysia Pahang dan Universiti Pertahanan Malaysia untuk meluaskan penawaran pengajiannya kepada pelajar.

Warning! This essay is not original. Get 100% unique essay within 45 seconds!

GET UNIQUE ESSAY

We can write your paper just for 11.99$

i want to copy...

This essay has been submitted by a student and contain not unique content

People also read